بــرنــامــه آمــوزشــی نـیــمــه دوم خرداد مــاه

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری  ضمن اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، ایجاد محدودیت های لازم، حد نصاب مشخص در کلاس ها، رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی در محیط های آموزشی، اقدام به برگزاری دوره مطابق برنامه زمان بندی پیوست در نیمه دوم خرداد ماه نموده است.

 متقاضیان حداکثر تا یک روز قبل از برگزاری دوره ثبت نام نمایند.

ضمناً مطابق ضوابط، مهلت انصراف از دوره ها نیز تا یک روز (24 ساعت) قبل از شروع دوره می باشد.

 

بــرنــامــه (فــایــل پــیــوســت)

 

 
ارسال شده در: 1399/03/08 - 11:02