آنی- آنی برگزاری سه دوره آموزشی با تدریس استاد برجسته کشوری دکتر پورقاز

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در نظر دارد با همکاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان سه دوره آموزشی در دو سطح مدیران و کارشناسان با تدریس استاد برجسته کشوری جناب آقای دکتر پور قاز برابر برنامه زمان بندی ذیل برگزار نماید.

با عنایت به محدودیت زمان و مکان و به منظور امکان برنامه ریزی مناسب متقاضیان شرکت در دوره حد اکثر تا پایان وقت اداری 96/08/10   ثبت نام نمایند.

 

عنوان دوره

مدت(ساعت)- نوع دوره

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

شرایط شرکت کنندگان

مدیریت مذاکرات سازمانی

8 ساعت - بهبود مدیریت

شنبه 96/08/13

08-15

مدیران

اصول و فنون مذاکره

14 ساعت - شغلی

شنبه 96/08/13

16-20

کلیه کارشناسان

یکشنبه 96/08/14

08-14و 20-16

اقتصاد مقاومتی 2

8ساعت- بهبود مدیریت

دو شنبه 96/08/15

08-15

مدیران

مکان برگزاری دوره ها: سالن آموزش سازمان تأمین اجتماعی سایت اداری

 

 
ارسال شده در: 1396/08/07 - 13:52