کاربر
 
 
لینک سامانه بانک اطلاعاتی
عوامل نظام فنی ، اجرایی
برگزاری سه دوره آموزشی شغلی به صورت مجازی با تخفیف 25 درصد شهریه - 1399/04/25
آنی آنی/ قابل توجه رابطین محترم و فراگیران دوره های آموزشی حضووری (لغو کلیه دوره های آموزشی حضوری) - 1399/04/22
فایل آموزشی دوره غیرحضوری حقوق شهروندی در نظام اداری - 1399/04/18
فایل آموزشی دوره غیرحضوری شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی - 1399/04/18
بــرنــامــه آمــوزشــی تــیــرمــاه - 1399/04/02
فایل دوره آموزشی مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) - 1399/03/22
بـــرگــزاری دوره آمــوزشــی به صورت مــجازی و با تخفیف 20 درصد شهریه - 1399/03/17
بــرنــامــه آمــوزشــی نـیــمــه دوم خرداد مــاه - 1399/03/08
فایل آموزشی دوره غیرحضوری برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران - 1399/02/31
فایل آموزشی دوره غیرحضوری اخلاق فردی- اجتماعی و اداری - 1399/02/31
شــیــوه نــامــه و تــقــویــم آمــوزشــی ســال 1399 - 1399/02/20
قابل توجه فراگیران دوره های آموزشی (لغو دوره های آموزشی مرکز) - 1398/12/11
قابل توجه فراگیران محترم دوره آموزشی حقوق گمرکی - 1398/10/29
بــرنــامــه بهمن ماه - 1398/10/28
فایل دوره آموزشی مدیریت جلسات اداری - 1398/10/22
آشنایی با قوانین و مقرات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فسادارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد26-3-99.pdf
مدیریت و برنامه ریزی پروژهدوره مدیریت کنترل پروژه تیر 99.rar
مدیریت بر مبنای هدفمدیریت بر مبنای هدف 99.pdf
حقوق گمرکی قوانین و مقررات گمرکی - اتاق بیرجند بهمن 98.pptx
تجزیه و تحلیل سیستم سیستم 5.pdf
مبانی مدیریت اسناد مدیریت اسناد.ppsx
مدیریت جلسات اداریfonoon.ppt
تربیت فرزندفرزند پروری 1.pdf
تجزیه تحلیل اداری تجزیه و تحلیل اداری.ppt
اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی فرآیند متقاعد سازی.ppt
Data pager
Data pager
rtl
Page size:
PageSizeComboBox
select
 110 items in 11 pages

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

نشانی: بیرجند، خیابان شهید محلاتی -خیابان 22 بهمن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 

اسماعیل تقی زاده
تلفن: 31272381


مجتبی نوفرستی راد
تلفن: 31272382
  


طاهره فنودی
تلفن: 31272384سیده مریم موسوی
تلفن: 31272385

اعظم میابادی
تلفن: 31272383